§1 Föreningen heter  Mynämäki prosten Gustav Lönnmarks släktförening r.f. och dess hemort är Helsingfors och dess verksamhetsområde sträcker sig över hela landet.

§2 Föreningen strävar till att upprätthålla släktens traditioner, uppbevara historiskt material över släkten och dess förfäder, hedra minnet av tidigare generationer samt befrämja samhörighet medlemmar emellan och stöda släktens medlemmar på olika sätt så vitt möjligt.

§3 Föreningen strävar till att förverkliga sina mål, genom att:

 - ordna släktmöten där medlemmarna kan bekanta sig med varandra

 -  kartlägga olika skeden av släkten och att insamla material angående den

-  katalogisera släkttavlor.

Föreningen kan använda sina tillgångar för att stöda släktforskningen samt införskaffa och förvara minnesmärken och samlingar enligt styrelsens gott finnande. Föreningen kan för sina ändamål grunda fonder, emottaga gåvor och testamenten och äga fastigheter.

§4 Som medlem i föreningen kan styrelsen godkänna varje person som fyllt 18 år och som härstammar på fars eller mors sida från Gustav Lönnmark, som var född 1813 och dog 1886, eller som är ingift i släkten.

§5 Styrelsen godkänner ansökningar till medlemskap eller avskeden och bekräftar dem. Styrelsen upprätthåller  föreningens medlemsregister. Styrelsen har rätt att säga upp en medlem som genom sin verksamhet har skadat föreningen eller med sin verksamhet visat sig vara olämplig.

§6 Barn till medlemmar som är under 18 år och som vill bli medlemmar kan styrelsen godkänna som ungdomsmedlemmar. De behöver inte betala medlemsavgift och har ej rösträtt. Men däremot har de rätt att uttala sig vid föreningsmötena.

§7 Enligt styrelsens förslag kan släktmötet inbjuda som hedersmedlem personer som är speciellt meriterade i släktens verksamhet. En hedersmedlem behöver ej betala medlemsavgift.

§8 En medlem bör betala en medlemsavgift till föreningen, vars storlek bekräftas av föreningens årsmöte.

§9 Årsmötet väljer styrelsens medlemmar, deras suppleanter och föreningens ordförande för tre år i gången. Till styrelsen hör minst fem (5) och högst tio (10)  medlemmar. Man strävar till att fördela platserna mellan de olika släktgrenarna. Styrelsen väljer inom sin krets en viceordförande och utser de andra nödvändiga funktionärerna. Kassör och sekreterare kan vara utanför styrelsen.

§10 Styrelsen samlas på kallelse av ordförande eller om ordförande är förhindrad av viceordförande och är beslutsberättigad då hälften av medlemmarna, medräknat ordförarande eller viceordförande är på plats. Besluten fattas med absolut röst majoritet.

§11 Föreningens namn tecknas av ordföranden eller skattmästaren var för sig.

§12 Föreningens räkenskaper (konton?) avslutas varje kalenderår och de måste lämnas till revisorerna inom februari månad. Revisorernas utlåtande skall lämnas till styrelsen inom påföljande mars månad.

§13 Föreningens årsmöte hålls under påföljande april-september månader. Styrelsen bestämmer tiden och platsen för mötet. Meddelande om det stadgeenliga årsmötet skall kungöras skriftligen till föreningens medlemmar minst 14 dygn tidigare. Till släktmötet kallar styrelsen släktmedlemmarna liksom till årsmötet. Släktmötet hålls med 3 års mellanrum i samband med årsmötet.  

§14 Styrelsens ordförande öppnar årsmötet. Där behandlas  följande ärenden:

1. Val av mötets ordförande 

2. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

3. Val av mötets sekreterare och två protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare 

4. Verksamhetsberättelsen, kontona, boksluten och revisorernas utlåtande framförs

5. Boksluten fastställs och man besluter om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och de andra    kontoansvariga.

6. Fastställande av anslutnings- och medlemsavgifter

7. Val av två revisorer och suppleanter till dem

8. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

9. Val av styrelseordförande, styrelsemedlemmar och deras personliga suppleanter 

10. Behandling av annat som nämnts i mötesinbjudan

På årsmötet, som är inte ett släktmöte, behandlas ej paragraferna 8 och 9.

§15 På årsmötet har varje närvarande medlem, som har betalat anslutnigs- och medlemsavgift samt hedersmedlemmarna rösträtt. Omröstningen är öppen. Det förslag som har fått mest röster blir giltigt. I fall rösterna faller jämt, avgör ordförandes röst. Jämna val avgörs dock med lottdragning. 

§16 Beslut att ändra dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan göras endast på föreningens årsmöte, om man uttryckligen nämnt det på mötesinbjudan. Beslutet fattas med ¾ majoritet av de givna rösterna.

§17 Om föreningen upplöses, måste man samtidigt bestämma närmare, hur egendomen skall användas enligt reglerna i § 2 för att utveckla föreningens mål.